Упознавање студената са опште прихваћеним методологијама оцене безбедности ваздушне пловидбе, процесом оцене безбедности, методама идентификације хазарда, методима оцене ризика и методима оцене безбедности система.

https://www.sf.bg.ac.rs/akreditacija/akreditacija2014/MASTER/Tabele/T5/Knjige%20predmeta/Vazdusni%20saobracaj%20i%20transport/MVZMB27.html